Ogłoszenie

Zagadnienia dla klasy IV i V wstawione.

#1 2013-09-11 18:14:34

administrator

Administrator

Zarejestrowany: 2011-07-02
Punktów :   

KOnkurs przedmiotowy PRZYRODA Etap szkolny 2013/2014

8 PAŹDZIERNIKA 2013 (wtorek)

Zakres merytoryczny konkursu dotyczy następujących treści nauczania podstawy
programowej:
1. Wspólne cechy budowy i czynności organizmów.
2. Złożoność świata żywego, znaczenie różnych sposobów jego porządkowania.
3. Przykłady różnorodności roślin, grzybów i zwierząt oraz środowisk ich życia.
4. Opis miejsca zamieszkania (formy terenu, skały, wody, gleba, roślinność).
5. Warunki życia ludzi w najbliższym otoczeniu.
6. Orientacja w terenie, szkic, plan, mapa.
7. Krajobraz najbliższej okolicy –obserwacje i opisy:
•  składniki naturalnego krajobrazu,
• sposoby zagospodarowania obszaru.
8. Pogoda i klimat, obserwacje meteorologiczne
9. Właściwości różnych substancji i ich zastosowanie:
• mieszaniny jednorodne i niejednorodne,
• woda i roztwory wodne; rozpuszczanie i krystalizacja,
• właściwości materii o różnych stanach skupienia,
• przemiany chemiczne znane z życia codziennego (np. spalanie, korozja, ścinanie białka).
10. Znaczenie wybranych gatunków roślin, grzybów i zwierząt dla człowieka.
11. Krajobrazy nizinne, wyżynne i górskie
w Polsce:
• środowisko i jego zagospodarowanie,
• krajobrazy naturalne i przekształcone przez człowieka,
• przykłady pozytywnego i negatywnego zagospodarowania przestrzeni,
• krainy geograficzne Polski

Informacje o konkursach przedmiotowych
http://www.konkursy.mscdn.pl/

Uprawnienia laureatów i finalistów    Podstawowe uprawnienia zwycięzców konkursów i olimpiad przedmiotowych zostały uregulowane w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 30 kwietnia 2007 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 z późn. zm.)


1.Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim w szkole podstawowej i gimnazjum oraz laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych w gimnazjach, szkołach ponadgimnazjalnych i dotychczasowych szkołach ponadpodstawowych otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną- § 20 ust.7.

2. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim lub ponadwojewodzkim, organizowanych z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych sprawdzianem lub egzaminem gimnazjalnym, są zwolnieni odpowiednio ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.


Zwolnienie jest równoznaczne z uzyskaniem ze sprawdzianu lub odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego najwyższego wyniku - § 39 ust. 1 i 2.


3. Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty.


Uprawnienie to przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły, a został wybrany na egzamin maturalny.


Absolwentom szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, nie przysługuje zwolnienie z dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w drugim języku nauczania - § 60 ust. 1 - 4


Zwycięzcom ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych i konkursów przysługują również preferencje rekrutacyjne, na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych (Dz. U. Nr 26, poz. 232 ze zmianami).


1. Laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranego gimnazjum niezależnie od kryteriów zawartych w statucie gimnazjum, obowiązujących kandydatów zamieszkałych poza obwodem danego gimnazjum - § 5 ust.6.


2. Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych oraz laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu, przyjmowani są do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej niezależnie od kryteriów zawartych w statucie danej szkoły - § 8 ust.8.

Uprawnienia laureatów i finalistów ogólnopolskich olimpiad, ubiegających się o przyjęcie do szkoły wyższej, określają ustalenia przyjęte w uchwale senatu danej uczelni.

Offline

 

Stopka forum

RSS
Powered by PunBB
© Copyright 2002–2008 PunBB
Polityka cookies - Wersja Lo-Fi


Darmowe Forum | Ciekawe Fora | Darmowe Fora
www.battlekings.pun.pl www.pluszowemisie.pun.pl www.acpbf.pun.pl www.forumakwa.pun.pl www.obozowa38bc.pun.pl