administrator - 2012-02-02 17:16:18

1.    Jak nazywa się drzewo iglaste, które na okres zimy zrzuca igły (rozpoznaj je na rysunku).
2.    Wymień drzewa i krzewy iglaste występujące w Polsce w warunkach naturalnych.
3.    Podaj nazwy drzew iglastych objętych w Polsce prawną ochroną.
4.    Gdzie w Polsce spotkasz limbę?
5.    Gdzie w Polsce spotkasz kosodrzewinę?
6.    Po jakich cechach odróżnisz sosnę zwyczajną od limby?
7.    Po jakich cechach odróżnisz jodłę od świerku?
8.    Narysuj i opisz kwiat żeński sosny.
9.    Opisz kwiat męski sosny.
10.    Wyjaśnij pojęcia: wiatropylność, wiatrosiewność, nagonasienne, zapylenie, zapłodnienie, monokultura (str  98)
11.     Jaką funkcję u roślin nasiennych pełni łagiewka pyłkowa?
12.    Narysuj i opisz nasienie sosny.
13.    Jak nazywają się kwiatostany sosny?
14.    Do czego służy skrzydełko w nasieniu sosny?
15.    Jaki negatywny wpływ na drzewa iglaste mają kwaśne deszczy?
16.    Dlaczego drzewa iglaste są bardziej wrażliwe na zanieczyszczenia powietrza niż drzewa liściaste?
17.    Wymień w punktach jak dochodzi do powstania nasienia sosny .
18.    Jaką funkcję pełni tkanka okrywająca?(str 92)

www.historia.pun.pl www.wolsung.pun.pl www.dungeones-treasures.pun.pl www.dragons-world.pun.pl www.gothicmmo.pun.pl